AXAA.NL

ADVOCATENKANTOOR KLIJN

Mr. Erik Klijn

uw advocaat voor

Strafrecht

Wvggz + Wzd = rechtsbescherming psychiatrische patiënten

Gratis adviesgesprek - Vervolg: gefinancierde rechtshulp*

Achterstraat 14  - 6846AB - Arnhem vh Driel

Tel: 06.54781665   -   Fax: 026.4723776   -   Email: klijn@advocaatklijn.nl

Kantoorbezoek in verband met rechtszittingen alleen na telefonische afspraak of email: klijn@advocaatklijn.nl

Kantoorlocatie op Routenet.nl    Kantoorlocatie en Gegevens bij Orde van Advocaten

――

Praktische internetlinks:

 

www.hetjl.nl :  gratis juridisch advies, indien nodig: doorverwijzing naar advocaat

 

www.cjib.nl : alles over boetes, schadevergoedingsmaatregel, termijnbetaling

 

www.rechtspraak.nl : informatie en locatie rechtbank en gerechtshof

 

www.dji.nl : alles over strafinrichtingen (hvb, pi, jeugddetentie)

 

www.rvr.org : alles over gefinancierde rechtshulp

 

www.st-ab.nl : alle wetteksten

 

――

Mr. Klijn is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag - Tel: 0703353535 - Mail: info@advocatenorde.nl

Mr. Klijn is wereldwijd** verzekerd voor Beroepsaansprakelijkheid tot €500.000 per geval en maximaal €1000.0000 per jaar via volmachtbedrijf www.zichtadviseurs.nl

Mr. Klijn houdt een eenmanskantoor en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd en is op grond van die registratie verplicht

om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de vereiste opleidingspunten te behalen op de geregistreerde rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht.

Mr. Klijn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 09196551 - Mr. Klijn beschikt niet over en is niet aangesloten bij een stichting derdengelden.

Mr. Klijn is degene met wie u de overeenkomst van opdracht aangaat - Op die overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

* Voor gefinancierde rechtshulp gelden inkomensnormen, o.a. voor de Eigen Bijdrage, zie www.rvr.org-eb

Mr. Klijn vraagt voor u gefinancierde rechtshulp aan en brengt de Eigen Bijdrage alleen in rekening indien voor u betaalbaar. Als andere kosten voor de zaak dienstbaar zijn wordt dat besproken..

 

**Voor de USA geldt een geclausuleerde dekking.

 

Nadere informatie: Klachtenregeling 

 

KLACHTENREGELING      -      Advocatenkantoor Klijn - Mr. E. Klijn

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Klacht: Iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat, de uitvoering van een overeenkomst van opdracht,

de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de nota, zo dit niet is aan te merken als klacht als bedoeld in $ 4 Advocatenwet.

Klager: De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Klachtenprocedure: De door mr. Klijn gehanteerde procedure voor klachtbehandeling.

Klachtenregeling: Deze schriftelijke weergave van de gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris: Mr. Klijn of nader aan te wijzen extern advocaat of vertrouwenspersoon.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK:

1. Deze regeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen mr. Klijn en cliënt.

2. Mr. Klijn draagt zorg voor klachtafhandeling zoals in dit reglement voorzien.

 

ARTIKEL 3. DOELSTELLINGEN

De volgende doelstellingen zijn met de klachtenregeling beoogd:

a. Vastleggen van procedure om klacht binnen redelijke termijn en constructief op te lossen

b. Vastleggen van procedure  om oorzaak van klacht vast te stellen

c. Behoud & verbetering van de relatie met cliënt door goede klachtbehandeling

d. Verbetering van kwaliteit van dienstverlening d.m.v. klachtbehandeling en klachtenanalyse

 

ARTIKEL 4. Informeren van de cliënt:

1. Deze Klachtenregeling is opgenomen op de website van mr. Klijn - Zie WWW.AXAA.NL

2. Cliënt wordt gewezen op bestaan, toepasselijkheid en hanteren van de klachtenregeling, indien zich een mogelijke klacht voordoet en bij opdrachtbevestiging.

3. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter of voorgelegd  via een tuchtklacht, in te dienen bij de bevoegde instantie.

 

Artikel 5. INTERNE Klachtenprocedure:

- Klager is geen vergoeding verschuldigd voor behandeling van de klacht

- Indien klager aan mr. Klijn een klacht kenbaar maakt die niet snel kan opgelost wordt de klacht doorgezonden aan een externe Klachtenfunctionaris of Vertrouwenspersoon

- Klachtenfunctionaris c.a. behandelt de klacht adequaat, met hoor en wederhoor, en streeft naar afhandeling binnen 6 weken na bevestiging van ontvangst van de klacht

- Klachtenfunctionaris c.a. bevestigt schriftelijk aan klager de ontvangst van de klacht - Klachtenfunctionaris c.a. zal cliënt gemotiveerd informeren als hij die termijn overschrijdt

- Gestreefd wordt naar een oplossing in der minne en onder geheimhouding - Als afhandeling in der minne is geslaagd tekenen klager en beklaagde het gezamenlijk oordeel

- Als de klacht niet is opgelost beslist de Klachtenfunctionaris op de klacht en informeert cliënt - De klachtenfunctionaris wijst de cliënt dan op de klachtenprocedures van de NOVA

 

ARTIKEL 6. REGISTRATIE EN KWALIFICATIE VAN DE KLACHT:

Alle klachten worden geregistreerd door de Klachtenfunctionaris op het Klachtenregistratieformulier. De klacht wordt door de Klachtenfunctionaris geclassificeerd naar:

- A) de wijze van indiening als  a. mondeling  of  b. schriftelijk  -  B) de aard van de klacht volgens één of meer van de navolgende categorieën klachten:

I - over werkwijze van / bejegening door de advocaat  II - over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening

III - over finaciële aspecten van de dienstverlening  IV - over de praktijkvoering in het algemeen

Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld tekent mr. Klijn het klachtenregistratieformulier

 

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Mr. Klijn is verantwoordelijk voor de behandeling en de afhandeling van de klachten - De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor volledige invulling van het registratieformulier.

De klacht dient binnen 6 weken schriftelijk door het kantoor te zijn afgehandeld - De Klachtenfunctionaris informeert de klager - De Klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

 

ARTIKEL 8. ANALYSE VAN DE KLACHTEN:

De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld - De Klachtenfunctionaris brengt van afhandeling van klachten periodiek verslag uit.

De Klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse - Hij doet ook aanbevelingen ter voorkoming van klachten en ter verbetering van de procedure.

 

ARTIKEL 9. INTERN BESPREKEN:

Eens per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken en maatregelen ter verbetering voorbereid en gepland.

De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de bespreking en voor de analyse.

 

ARTIKEL 10. PREVENTIEACTIE:

Op basis van de jaarlijkse analyse van de Klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

--------